Whiplash Informatiecentrum Europa
het aanspreekpunt voor uw whiplash- en letselschade vragen

over wetenschappelijke bewijzen denk ik vaak dit: De zwaartekracht bestaat al zolang de aarde bestaat. Toch is deze theorie pas in 1678 ontwikkeld door Newton. Dat betekent toch niet dat het zwaartekracht verschijnsel niet eerder bestond!! De wetenschappelijke methode is een mooie methode maar schiet voor een heleboel (whiplash) verschijnselen te kort.

<<< home

thomas en joyce intro pijn
intro 2
intro 3
intro 4intro 5
   

whiplash en studie
Studie met een handicap Vervoer naar school en terug Om- en bijscholing voor mensen met een arbeidshandicap
onderwijs en handicap studenten met een whiplash  Controleert u wel de telefoonnummers en genoemde bedragen
1  

Regelingen

Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), Wet Studiefinanciering

• Van belang voor

Universitaire studenten en hbo studenten met een handicap.

Doel

Deelnemen aan het hoger onderwijs.

 Bijzonderheden

• Als je door je handicap of ziekte langer over je studie doet, heb je recht op extra studiefinanciering. • Naast studiefinanciering kun je ook een Wajong uitkering aanvragen. • Hulpmiddelen en aangepast vervoer kunnen vergoed worden via de uitvoeringsinstelling UWV.

Heb je het talent om te studeren aan een universiteit of hogeschool, dan hoeft een handicap of chronische ziekte zo'n studie niet in de weg te staan. Er zijn de afgelopen jaren allerlei mogelijkheden en voorzieningen in het leven geroepen voor studenten met functiebeperkingen. Je mag bijvoorbeeld langer over je studie doen, hulpmiddelen en vervoer kunnen vergoed worden, je kunt aangepaste tentamens afleggen en je kunt een Wajong uitkering aanvragen naast je studiefinanciering.


Vrijwel elke universiteit en hogeschool beschikt tegenwoordig over een speciale decaan voor studenten met een handicap of chronische ziekte. Die decaan weet wat de opleiding te bieden heeft, hij kan voor je bemiddelen bij docenten en vakgroepen en hij weet de weg in de wetten en regelingen die het studeren met een handicap of ziekte mogelijk maken. Hij is de eerst aangewezen functionaris om mee te gaan praten als je met een handicap of ziekte aan een hogere opleiding wilt beginnen of als je tijdens je studie ziek wordt of gehandicapt raakt.


Aangepast studieprogramma

Je wilt natuurlijk zo 'gewoon' mogelijk studeren, deelnemen aan de dezelfde colleges, werkgroepen, practica en stages als alle anderen. Vaak kan dat, maar soms is een aangepast lesprogramma nodig. De opleiding kan je daarbij helpen. Je kunt bijvoorbeeld een vervangende individuele opdracht krijgen voor een practicum dat je vanwege je handicap of ziekte niet kunt volgen.


Aangepaste tentamens

Volgens de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) moet in het Onderwijs- en examen reglement (OER) van elke universiteit of hogeschool staan hoe studenten met een handicap 'redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld om tentamens af te leggen'. Kun je niet aan de gewone tentamens deelnemen, dan is de onderwijsinstelling dus verplicht om een alternatief te bieden.


Hulpmiddelen en vervoer

Hulpmiddelen die je nodig hebt om te studeren kunnen vergoed worden via de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), door de uitvoeringsinstelling UWV. Denk bijvoorbeeld aan een speciale computerapparatuur. Hetzelfde geldt voor vervoer in het kader van je studie.

Zorg en hulp

Persoonlijke verzorging en begeleiding op je studieplek kunnen geregeld worden via een organisatie voor thuiszorg of je regelt het zelf met een persoonsgebonden budget.

Toegankelijkheid

De instelling voor hoger onderwijs moet er voor zorgen dat je aan alle onderwijsactiviteiten kunt deelnemen. Daar heb je recht op, krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Er rust dus een zware plicht op de onderwijsinstelling om de onderwijsruimtes toegankelijk te maken.

Langer studeren

Het kan zijn dat je noodgedwongen langer over je studie doet. In dat geval komt je studiefinanciering niet in gevaar. Je moet dat regelen met de Informatie Beheer Groep (IBG), die de Wet studiefinanciering uitvoert.

• Haal je door je handicap of ziekte in het eerste jaar niet de verplichte studiepunten, dan kan de rentedragende lening toch in een beurs worden omgezet.

• Heb je door je handicap of ziekte meer tijd nodig voor je studie, dan kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Daarnaast kun je bij de onderwijsinstelling zelf een aanvraag indienen voor (financiële) afstudeersteun.

• Raak je tijdens je studie voor 80-100% arbeidsongeschikt, dan kan de prestatielening in zijn geheel worden omgezet in een gift.

• Ook als je door je handicap of ziekte niet kunt afstuderen, kan de prestatielening worden omgezet in een gift.

• Kun je door je handicap of ziekte je huidige studie niet afronden, maar een andere studie wel, dan kun je voor die nieuwe studie weer opnieuw studiefinanciering krijgen.

Wajong en studiefinanciering

Heb je een handicap en wil je gaan studeren, dan kun je je Wajong uitkering laten doorlopen naast studiefinanciering. Het bedrag van je basisbeurs telt voor de Wajong niet als inkomen. Je uitkering wordt dus niet gekort omdat je er een basisbeurs naast ontvangt. Je mag naast je studiefinanciering netto € 10.461,66 per kalenderjaar bijverdienen. Je Wajong uitkering telt voor de studiefinanciering als een gewone bijverdienste, net als uit bijvoorbeeld een bijbaantje. Je kunt dus een Wajong uitkering aanvragen als je al studiefinanciering ontvangt en omgekeerd. Pas als de Wajong uitkering netto hoger uitvalt, wordt het meerdere ingehouden op de basisbeurs.

Geen discriminatie

Discriminatie van mensen met een handicap of een chronische ziekte in het hoger onderwijs is verboden. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Ook niet als er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn om u te kunnen laten studeren. Tenminste, zolang het gaat om 'redelijke aanpassingen'.

Wordt u toch ongelijk behandeld of zelfs de toegang tot een instelling voor hoger onderwijs geweigerd, dien dan een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. U kunt in het uiterste geval zelfs naar de rechter stappen en een schadevergoeding claimen.

Meer informatie bij Handicap en studie

• Adres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon (030) 2753300

2 <<< home

Vervoer naar school en terug

 
Regelingen

Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer, Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

Van belang voor

Kinderen en jongeren met een handicap en hun ouders.

Doel

Zorgen dat kinderen en jongeren op school kunnen komen.

Bijzonderheden

• Het organiseren van leerlingenvervoer voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is een taak van de gemeente. In de ene gemeente kan het vervoer daardoor anders geregeld zijn dan in de andere. • Vervoersvoorzieningen voor het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden verstrekt door Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV).

Kinderen en jongeren met een handicap kunnen vaak niet zelf naar hun school of opleidingsinstituut reizen. Soms is de school te ver weg, bijvoorbeeld als het om speciaal onderwijs gaat. Het kind kan ook naar een gewone school in een andere stadswijk gaan, omdat de school om de hoek niet toegankelijk is of omdat de school van uw keuze verderop ligt. Jongeren die naar het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs of het hoger onderwijs gaan, moeten hoe dan ook vaak ver reizen om hun school of opleidingsinstituut te bereiken. In al die gevallen kan de gemeente of de uitvoeringsinstelling UWV voor vervoer zorgen.

Gemeente

Leerlingenvervoer van en naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente mag zelf bepalen hoe men het leerlingenvervoer wil organiseren. Er gelden wel minimum voorwaarden, bijvoorbeeld rond eigen bijdragen en veiligheidsvoorschriften. Bovendien moet het vervoer 'passend' zijn voor uw kind. Staat de school minder dan 6 kilometer van uw woning, dan hoeft de gemeente geen vervoer voor uw kind te organiseren, behalve als uw kind vanwege de handicap geen gebruik kan maken van openbaar vervoer.

Elke gemeente heeft een verordening waar in staat hoe het leerlingenvervoer ter plekke is geregeld. De gemeente kan het leerlingenvervoer op drie manieren regelen:

Uw kind krijg een abonnement voor het openbaar vervoer. Dit is alleen een passende oplossing als uw kind inderdaad van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Zo nodig worden ook de reiskosten van een begeleider vergoed.

Uw kind kan gebruik maken van georganiseerd vervoer met taxi's of busjes. De meeste gemeenten sluiten een contract met een vervoerbedrijf. In dat contract zijn, als het goed is, ook afspraken gemaakt over de veiligheid in de busjes en taxi's.

Uw kind wordt aan huis of op een opstapplaats opgehaald en naar school gebracht en na afloop weer bij de school opgehaald en aan huis of op de opstapplaats afgeleverd. De reistijd is soms lang. Er staan in de wet geen bepalingen over de lengte van de reistijd. Het begeleiden van de kinderen is in principe de taak van de ouders. Sommige gemeenten geven hier een vergoeding voor.

U krijgt een vergoeding voor het vervoeren van uw kind.

De gemeente kan eigen bijdragen vragen in de vorm van drempelbedragen of inkomensafhankelijke eigen betalingen. De regelingen hiervoor kunnen per gemeente verschillen. Maar de gemeente mag geen eigen bijdrage vragen als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat in de zogenoemde clusters 2 en 3. Dat zijn de speciale scholen voor leerlingen met een visuele of auditieve handicap, voor kinderen met spraak-taal moeilijkheden, voor motorisch gehandicapten, voor meervoudig gehandicapten, voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), voor langdurig zieken of voor kinderen met gedragsstoornissen. Heeft uw kind een indicatie voor het speciaal onderwijs in één van de bovenstaande categorieën, maar hebt u ervoor gekozen om uw kind naar een reguliere school te laten gaan (met leerling-gebonden financiering), dan hebt u in principe dezelfde rechten op leerlingenvervoer als wanneer uw kind naar het speciaal onderwijs zou gaan. U betaalt in dat geval dus ook geen eigen bijdrage.

Elke gemeentelijke verordening leerlingenvervoer hoort een hardheidsclausule te bevatten. Kan uw kind op geen enkele manier van het openbaar vervoer of het georganiseerde leerlingenvervoer gebruik maken en heeft het toch aangepast vervoer naar school nodig, dan moet de gemeente een aparte regeling treffen. Meestal krijgt u dan een vergoeding voor de vervoerskosten die u zelf maakt om uw kind naar school te brengen.

UWV

Het vervoer van leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs is de verantwoordelijkheid van UWV, in het kader van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten. Meestal worden individuele voorzieningen verstrekt, zoals een scootmobiel, een driewielfiets of -brommer, een taxikostenvergoeding of een kilometervergoeding voor ouders die hun kind halen of brengen. Ook een bruikleenauto met kilometervergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie bij Handicap en studie

• Adres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon (030) 2753300• Adres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon (030) 2753300

3  

 

Om- en bijscholing voor mensen met een arbeidshandicap

• Regelingen

Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO), Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

• Van belang voor

Arbeidsgehandicapten die een ander vak willen leren om weer aan de slag te komen.

• Doel

Een andere, betaalde baan.

• Bijzonderheden

• U kunt zelf bij uw uitkeringsinstantie vragen om een training of omscholing, in het kader een re-integratietraject. U kunt ook zelf zo'n re-integratietraject uitstippelen, met een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).

Bent u door een ongeval of ziekte arbeidsgehandicapt geraakt of dreigt u arbeidsongeschikt te worden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden voor om- en bijscholing in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA).

Soms is een opleiding de beste weg terug naar betaald werk. Vooral als u door uw arbeidshandicap uw eigen werk niet meer kunt doen. In dat geval kan Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) die opleiding voor u betalen. De wettelijke mogelijkheden daarvoor zijn ruim. Het kan gaan om een eenvoudige cursus van een paar weken, maar ook om een dagopleiding van een jaar of langer.

U kunt voor die om- en bijscholing naar een gewoon, regulier opleidingsinstituut gaan. Denk bijvoorbeeld aan instellingen voor volwassenenonderwijs of instituten voor bedrijfsscholing. Er bestaan ook specifieke beroepsopleidingen voor gehandicapten, bij het REA College Nederland.

Via de werkgever

Uw werkgever kan scholingskosten om u in dienst te houden of om u in dienst te nemen betalen uit de premiekorting voor de WAO. Blijft u in dienst bij uw huidige werkgever, dan bedraagt de premiekorting eenmalig € 2.042. Komt u in dienst bij een nieuwe werkgever, dan bedraagt de premiekorting drie jaar lang € 2.042.

Via UWV

Is de opleiding bedoeld om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zonder dat zich al een nieuwe werkgever heeft aangediend, dan betaalt UWV de kosten. In dat geval is het aan UWV om te beoordelen of een opleiding zinnig is, en dus de investering waard, zowel in tijd als in geld. Soms heeft u enige overtuigingskracht nodig om UWV (of het re-integratiebedrijf dat werkt in opdracht van UWV) daarvan te doordringen. De kosten voor de scholing worden in dat geval betaald via de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten.

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van de Wet REA, als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

U bent nog geen 104 weken ziek, dus uw werkgever betaalt uw loon nog (geheel of gedeeltelijk), maar het is duidelijk dat u door uw arbeidshandicap niet kunt terugkeren in uw huidige functie. Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt of dat zo is.

U krijgt een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of u bent minder dan vijf jaar geleden weer volledig goedgekeurd.

U hebt een indicatie voor een plaats in de WSW, maar u werkt daar niet, bijvoorbeeld omdat er wachtlijsten zijn of omdat er geen geschikte functie voorhanden is. Ook als u minder dan vijf jaar geleden nog in de WSW werkte maar nu niet meer, dan kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de Wet REA.

U kunt ook arbeidsgehandicapt zijn in de zin van de Wet REA, als u een bijstandsuitkering krijgt (WWB), een uitkering wegens werkloosheid (WW), een uitkering krachtens de nabestaandenwet of zelfs helemaal geen uitkering. In dat geval is een medische en een arbeidsdeskundige beoordeling nodig om vast te stellen of u arbeidsgehandicapt bent.

U hoeft niet passief af te wachten tot de uitkeringsinstantie besluit om u een re-integratietraject met mogelijkheden voor om- en bijscholing aan te bieden. U kunt hier zelf om vragen. Ook kunt u zelf uw re-integratietraject bepalen, via de zogenoemde Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Eerst vraagt u aan de arbeidsdeskundige bij UWV of u voor zo'n IRO overeenkomst in aanmerking komt. Als dat het geval is, zoekt u zelf een re-integratiebedrijf uit en maakt u samen met hen een re-integratieplan. Daar staat in wat er moet gebeuren om u weer aan het werk te krijgen, zoals omscholing, begeleiding, training, bemiddeling of het realiseren van aanpassingen en werkvoorzieningen. Het re-integratiebedrijf voegt hier een offerte aan toe, waar in staat wat de uitvoering van het plan gaat kosten. Dit alles dient u in bij UWV. Die beslist of het plan kan worden uitgevoerd. Als dat zo is sluit UWV een overeenkomst met het re-integratiebedrijf voor de uitvoering van het plan.

Via de gemeente

Voor mensen met een uitkering via de Wet Werk en Bijstand (WWB), de IOAW of de IOAZ, is de gemeente verantwoordelijk. Ook voor om- en bijscholing. In de praktijk kunt u zich melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in uw woonplaats.

Via de sociale werkvoorziening

Ook werknemers in de Sociale Werkvoorziening kunnen om- en bijgeschoold worden. Om- of bijscholing is ook mogelijk als onderdeel van Begeleid Werken.

Meer informatie bij


Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

• UWV Bouwnijverheid, Cadans, Gak, GUO en USZO.

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

• Centrum bij u in de buurt; zie ook de website www.werk.nl 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• Adres: Afdeling publieksservice,

telefoon 0800-9051 

Rea College Nederland

• Adres: Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht

Telefoon 0900 - 040 0079

3 <<< home

STUDENTEN MET EEN WHIPLASH

Wat is een whiplash?
Een whiplash is een 'zweepslag' in de nek als gevolg van een snelle beweging van het hoofd ten opzicht van de romp in voorwaartse en/ of achterwaartse richting. Oorzaak is in bijna alle gevallen een kop-staartbotsing met de auto. Per jaar komen er in Nederland 35.000 whiplashpatiënten bij. 80% van de whiplashpatiënten is binnen 2 jaar klachtenvrij. De overige 20% zal naar alle waarschijnlijkheid altijd klachten houden. De meest voorkomende klachten bij een whiplash zijn: hoofdpijn, pijn in de nek, misselijkheid, duizeligheid, erge vermoeidheid, weinig energie, geheugen- en concentratiestoornissen. Uitval van lichaamsfuncties kan bij een whiplash ook voorkomen.

Gevolgen voor de studie
Iedere student is anders en iedere whiplashpatiënt is anders. Het onderstaande is dus niet zonder meer van toepassing op iedere willekeurige whiplashpatiënt.

Mogelijke problemen bij het studeren:
  • Concentreren: Veel whiplashpatiënten hebben concentratiestoornissen. Dit is een op zichzelf staande klacht, maar kan ook voortkomen uit de voortdurende  pijn.
  • Leren: de concentratie is (ook) hier een probleem. De leeshouding verergert de pijn en is moeilijk vol te houden: studieboeken zijn vaak (letterlijk) zwaar.
  • Schrijven: schrijven is pijnlijk vanwege de gespannen houding. Werken achter de computer is minder belastend: deze houding is langer vol te houden.
  • Samenwerken: medestudenten verwachten dat je een evenredig aandeel levert aan een project binnen de gestelde tijd. Dit is niet altijd haalbaar, want het is niet te voorspellen wanneer je aanwezig kunt zijn en of je dan voldoende kunt presteren.

Voorbeeld:

Bij colleges is het moeilijk om tegelijk te luisteren en aantekeningen te maken (concentratie en houding). De informatieverwerking is traag: hoofd- en bijzaken zijn moeilijk te onderscheiden, waardoor je de stof moeilijk opneemt.
Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn het gebruiken van een memorecorder om het college op te nemen of aantekeningen overnemen van medestudenten. De docent kan de sheets vooraf op papier uitdelen, dit kan dienen als hulpmiddel om de stof te kunnen volgen. Belangrijk is ook een goede tafel en stoel zodat je niet dubbelgevouwen in de collegebanken hoeft te zitten. Een kluisje op school zodat je niet de hele dag je boeken hoeft te dragen.


Het decanaat

Het decanaat is het eerste aanspreekpunt voor de student met een functiebeperking. Het is aan te raden dat de student voor aanvang van de studie een intakegesprek met de decaan voert. De decaan kan dan informatie geven over allerlei (financiële) regelingen, adviseren over een aangepast studieprogramma en ondersteunen bij aanvragen voor (financiële) regelingen.


Financiële regelingen

Voor een student met een functiebeperking zijn meerdere financiële regelingen mogelijk, bijvoorbeeld:
  • De student kan een extra jaar studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep in geval van ernstige studievertraging.
  • De student kan zich beroepen op de Wajong (WAO voor jong gehandicapten) en de wet REA (Reïntegratie   arbeidsgehandicapten). Met de wet REA kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen worden vergoed.
  • De student kan via de decaan bij de instelling "erkende studievertraging" aanvragen. Dit wordt beoordeeld door de Commissie
  • Financiële Ondersteuning voor Studenten (FOS). De student krijgt dan maandelijks eenzelfde bedrag uitgekeerd van de onderwijsinstelling.

Contactpersoon

Een contactpersoon is er voor de student. Dit kan bijvoorbeeld een docent van de opleiding zijn die op de hoogte is van het studieprogramma. Taken van de contactpersoon kunnen zijn: de student steunen bij het informeren van de docenten en medestudenten over de functiebeperking en de student helpen bij het regelen van voorzieningen op de opleiding.

 

Mogelijke aanpassingen

Aanpassing

Reden

- extra boekenpakket/kluisje

- dragen verergert de pijn

- gesproken boeken (op cassettes) 

- leeshouding verergert de pijn: concentratieproblemen

- memorecorder/sheets

- opnemen van hoorcolleges, (schrijven is vervelend)

- laptop

- makkelijker en langer vol te houden dan schrijven

- absentieregeling

- energie is onvoorspelbaar

- vertraagd studieprogramma

- beperkte energie

- rustruimte met bed 

- even rusten/ even opladen

- langere stageperiode

- stagedagen zijn te lang, dus moeilijk vol te houden

- thuiswerken

- eigen tijd indelen, eigen tempo bepalen

- extra tijd bij tentamens

- concentratieproblemen, eigen tempo

- aangepaste tafel/ stoel

- betere houding

- studiemaatje (bijvoorbeeld voor 1 studiepunt)

- kopiëren van aantekeningen

- korte lessen

- concentreren is vermoeiend

- rustige en vaste werkplek

- lawaai is vermoeiend

- presentaties voor een kleine i.p.v. een grote groep

- concentratieproblemen; te veel zintuiglijke prikkels

 

Meer informatie

Handicap + Studie:

www.handicap-studie.nl

   
4 <<< home

intro advocaten
  >>> juridische informatie
>>> smartengeld
>>> praktische tips
>>> Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken
intro medicatie
>>> medicijn informatie
>>> medische informatie
>>> behandel mogelijkheden
intro whiplash informatie
>>> whiplash informatie
>>> whiplash in België
>>> whiplash en zwangerschap
>>> problemen bij whiplash 
intro uvw
>>> WAO-WIA informatie
intro symptomenlijst
>>> symptomenlijst in PDF
intro wat doet een
>>> wat doet een...
>>> wat is een....
intro schade buitenland
>>> schade in het buitenland
whiplash en studie
<<< home
schandpaal
>>> de schandpaal
intro whiplash en media
>>> whiplash in de  media
intro downloads pdf
>>> downloads in PDF
intro hobby
>>>whiplash en hobby
no cure no pay
>>> no cure no pay = NO
intro linken
>>> linken
intro samenwerken
>>> samenwerken met...
intro hyves
>>> hyves vriendenpagina